Musik noterad i sifferskrift


Bild visande sifferskrift

Lyssna på melodin
Melodin här är dock inte i G-dur utan transponerad till D.
Vill du se notbladet klicka på länken Originalmelodin
Lyssna på tradmelodin
Notbladet till Tradmelodin

Bilden ovan är hämtad från ett sångblad utgivet av organisten och folkskolläraren i Sandsjö, J. A. Svensson, tryckt i Växjö 1872 hos Edv. Ljungströms arvingar. Detta är originalnoterna till sången Enfaldens vishet som har 36 versar.
Hur tolkar man nu dessa siffror för att få fram musiken? En bra förklaring har jag hittat i boken , Andeliga sånger samlade och utgivne av A. W. Boken tryckt i Uppsala hos J. Sundvallson, 1860.
Bokstaven G anger tonarten och siffrorna +2+3+6+7 att den går i dur. Om de tre sista plustecknen bytts mot minustecken +2-3-6-7 anges att tonarten blir G moll. Dessa siffror markerar stor sekund, ters, sext och septima.
På bilden ovan får man själv räkna ut att sången går i 4/4-takt, i nämnda bok anger författaren taktarten före noterna.
Siffrorna utgår alltid ifrån grundtonen. I detta fall är alltså grundtonen G och då är 1 lika med G. De andra siffrornas betydelse rättar sig efter ettan. Notera alltså att 1 inte står för en specifik ton utan är beroende av vilken tonart som anges. Ett streck över siffran betyder oktaven under och ett streck under siffran oktaven över. Bildens första 5 betyder då det D som kommer före grundtonens G på skalan.
De siffror över vilka punkter stå tecknade sjungas dubbelt fortare, allt efter punkternas antal. Alltså är första tonen en åttondel.
De siffror som har punkter efter sig, långsammare i samma förhållande. Det avser alltså punktering som vi är vana vid från vanliga noter.
När det gäller nollor i systemet så tror jag att man kan betrakta dessa som paus men i så fall är nollan på bilden felpunkterad och borde i stället ha en punkt över sig för att takten ska stämma med upptakten på en åttondel.
Dom med båge bundna 3 3 visar att det är fråga om en halvnot men det kan också förekomma att det står en ensam siffra och då får man räkna ut att det ska vara en halvnot eller en not med dubbelt värde så att takten blir full.
För att ange en höjning som inte ingår i tonarten användes ett X före siffran och ska alltså betraktas som ett korsförtecken.
Det är naturligtvis en fördel eller en nödvändighet att man behärskar frakturstil för att kunna läsa dessa gamla texter och kunna se vilken tonart som anges.
Har du frågor eller mer uppgifter om noter i sifferskrift får du gärna höra av dig via e-posten.
__Startsida__